Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbiczno 
 [ Statystyki ogłądalności ]   [ Dziennik zmian ]   [ Mapa serwisu ]
Dane podstawowe Charakterystyka Gminy Władze gminy Wójt Rada Gminy Ogłoszenia i informacje Prawo miejscowe Uchwały Rady Gminy Zbiczno Zarządzenia Wójta Gminy Zbiczno Projekty aktów prawnych PETYCJE Ostrzeżenia Struktura Gminy Program Rewitalizacji Gminy Zbiczno na lata 2016-2022 Strategia Rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2020 Strategia rozwoju Gminy Zbiczno na lata 2009-2015 Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbiczno Urząd Gminy Jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zbiczno Jednostki organizacyjne Statut i Regulaminy Programy Finanse Gminy Budżet Gminy Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbiczno na lata 2016 - 2025 Obligacje komunalne Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Zbiczno za 2015 rok Pomoc społeczna Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Świadczenie wychowawcze - Program Rodzina 500+ Ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 rok Sprawy do załatwienia Informacje o środowisku Ochrona środowiska Poziom recyklingu osiągnięty w roku 2016 przez Gminę Zbiczno Konkursy Zamówienia publiczne Zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro Gospodarka odpadami komunalnymi Informacja Wójta Gminy Zbiczno Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2017 roku Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Gospodarka Komunalna Ocena obszarowa jakości wody Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Gaju Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ogłoszenia Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Zbicznie Inwestycje Nabór na stanowiska urzędnicze 2017 Kontrola zarządcza 2017 Ocena jakości wody w miejscach wykorzystywanych do kąpieli nad jeziorami System Informacji SMS Wersje elektroniczne Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Współpraca Gminy Zbiczno z organizacjami pozarządowymi Stowarzyszenia Informator Gminy Zbiczno Informacje o biuletynie
od: 2008-07-01
suma odsłon: 4423949

ostatnia edycja treści:
2017-10-05 12:47:42
logo
Dziennik zmian - archiwalna wersja artykułu
Ogłoszenie Wójta Gminy Zbiczno z dnia 04.11.2008 r. o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia - informacja o wyborze oferty
data akcji: 2008-11-04 14:39:05
wykonał: Marosz Andrzejczak
typ akcji: Usunięcie artykułu

I. Zamawiający:

1. Pełna nazwa zamawiającego: Gmina Zbiczno
2. Adres: Zbiczno 140
3. Kod pocztowy: 87-305 Zbiczno
4. Województwo: Kujawsko-Pomorskie

II. Tryb i przedmiot zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczoej odprowadzającej wody opadowe w centrum wsi Zbiczno".

III. Miejsce realizacji zamówienia:

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Powiat Brodnicki, Gmina Zbiczno, miejscowość Zbiczno.

IV. Ogłoszenie o postępowaniu zostało ogłoszone w dniu 14.10.2008 r. w Biul;etynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) www.bip.zbiczno.ug.gov.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

V. Wybór oferty:

1. Wykonawca: Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski
                           ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica
2. Cena oferty wybranej:
- za wykonanie robót brutto: 82.960,00 zł (słownie: osiemdziesąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100 - zgodnie ze złożonym formularzem ofertowym.
3. Uzasadnienie wyboru oferty: Kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu była cena ofertowa. Do przetargu wpłynęły dwie oferty. Oferta wybrana spełnia kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest ofertą o najniższej cenie.

VI. Nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny:

1. Oferta nr 1 - złożona przez: Zakład Ogólnobudowlany "IZOSAN", Moczadła 1b, 87-300 Brodnica - cena oferty brutto 140.671,58 zł; liczba punktów w kryterium cena - 58,97.

2. Oferta nr 2 - złożona przez Zakład Usług Wodno-Wodociągowych Krzysztof Czajkowski, ul. Promykowa 4, 87-300 Brodnica - cena oferty brutto 82.960,00 zł; liczba punktów w kryterium cena: 100,00

VII. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono oraz o wykonawcach wykluczonych z postępowania: NIE DOTYCZY

 

Wójt
/-/ Wojciech Rakowski

utworzono: 2008-11-04 13:47 przez: Marosz Andrzejczak
wyedytowano: 2008-11-04 14:08 przez: Marosz Andrzejczak 
aktywne od dnia: 2008-11-04 13:44
informację wytworzył 2008-11-04 Klimowska Justyna
ilość odsłon podstrony: 0
Aktualna wersjaRepozytorium artykułu